English
After the lockdown, Poles most often engage in activities that ensure high training intensity or those that support psychophysical balance and the development of the whole body. The return to regular exercise results from the holiday motivation to lose excessive pandemic...

15 lipca 2021

Aktualności
Po lockdownie Polacy najchętniej korzystają z zajęć zapewniających wysoką intensywność treningu lub takich, które wspierają równowagę psychofizyczną i rozwój całego ciała. Powroty do regularnych ćwiczeń wynikają z wakacyjnej motywacji, by zrzucić nadmierne pandemiczne ki...

13 lipca 2021

Aktualności
Jak efektywnie zaaranżować dzieciom czas wolny, by wesprzeć ich rozwój, samopoczucie i zdrowie w okresie wakacji? Zdaniem ekspertów, warto postawić na aktywność fizyczną, której po okresie nauki zdalnej oraz izolacji społecznej szczególnie brakuje najmłodszym.

28 czerwca 2021

English
How to arrange children’s free time effectively to support their development, wellbeing and health during the holidays? Experts say that it is worth focusing on physical activity which the youngest lack, especially after the period of remote learning and social isolation...

28 czerwca 2021

English
Benefit Systems has acquired 100% of shares in YesIndeed Sp. z o.o., which creates comprehensive gamification and incentive systems and offers the WannaBuy cafeteria platform. The companies cooperated in the organisation of two editions of the MultiSport Programme’s “Sum...

17 czerwca 2021

Aktualności
Benefit Systems nabył 100 proc. udziałów w YesIndeed Sp. z o.o., tworzącej kompleksowe systemy grywalizacyjne i motywacyjne oraz posiadającej w swojej ofercie platformę kafeteryjną WannaBuy. Spółki współpracowały przy organizacji dwóch edycji „Letniej Gry” Programu Multi...

17 czerwca 2021

English
Sports facilities have been reopened and Poles can enjoy their favourite workouts again. However, it is worth preparing for physical activity after a break, as the experts who conduct sports and personal training remind us. How to get the body moving and get back in shap...

17 czerwca 2021

Aktualności
Obiekty sportowe są ponownie otarte, a Polacy znów mogą korzystać z ulubionych treningów. Jednak do aktywności fizycznej po przerwie warto się odpowiednio przygotować, o czym przypominają eksperci prowadzący zajęcia sportowe oraz treningi personalne. Jak rozruszać ciało ...

17 czerwca 2021

English
The number of the MyBenefit cafeteria platform users is dynamically increasing – it already amounts to over 500,000 employees and is still growing. These types of solutions are becoming more and more popular. According to the survey carried out after the first lockdown f...

10 czerwca 2021

Aktualności
Dynamicznie wzrasta liczba użytkowników platformy kafeteryjnej MyBenefit, z której korzysta już ponad 500 tys. pracowników i liczba ta cały czas rośnie. Tego typu rozwiązania cieszą się coraz większym zainteresowaniem – jak wynika z badania zrealizowanego po pierwszym lo...

10 czerwca 2021

1
2
3
4
5
6
7