English
In the first half of this year Benefit Systems continued activities that aimed at rebuilding sports cards in all markets, developing the online product offer and strengthening the technological base. In August the MultiSport Programme offer was used by 672,000 card holde...

19 sierpnia 2021

Aktualności
W pierwszym półroczu br. Benefit Systems kontynuował działania zmierzające do odbudowy kart sportowych na wszystkich rynkach, dalszy rozwój oferty produktów online oraz wzmacnianie zaplecza technologicznego. W sierpniu z oferty Programu MultiSport korzystało 672 tys. Uży...

18 sierpnia 2021

English
After the lockdown, Poles most often engage in activities that ensure high training intensity or those that support psychophysical balance and the development of the whole body. The return to regular exercise results from the holiday motivation to lose excessive pandemic...

15 lipca 2021

Aktualności
Po lockdownie Polacy najchętniej korzystają z zajęć zapewniających wysoką intensywność treningu lub takich, które wspierają równowagę psychofizyczną i rozwój całego ciała. Powroty do regularnych ćwiczeń wynikają z wakacyjnej motywacji, by zrzucić nadmierne pandemiczne ki...

13 lipca 2021

English
The 30% Club that promotes diversity in business has been launched in Poland. Benefit Systems joins the initiative as one of the first Polish public companies supporting the increase in the representation of women in the boards of companies listed on the stock exchange....

9 czerwca 2021

ESG
W Polsce wystartował 30% Club, promujący różnorodność w biznesie. Benefit Systems, jako jedna z pierwszych polskich spółek publicznych dołącza do inicjatywy, wspierając tym samym zwiększenie reprezentacji kobiet we władzach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

9 czerwca 2021

Aktualności
W Polsce wystartował 30% Club, promujący różnorodność w biznesie. Benefit Systems, jako jedna z pierwszych polskich spółek publicznych dołącza do inicjatywy, wspierając tym samym zwiększenie reprezentacji kobiet we władzach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

9 czerwca 2021

Aktualności
Benefit Systems w pierwszym kwartale br. koncentrował się na zapewnieniu płynności finansowej Grupy oraz rozbudowie oferty. W związku z tym wdrożono nowy produkt MultiLife oraz przygotowano do otwarcia placówki Zdrofit Zdrowe Miejsce. W marcu z oferty Programu MultiSport...

28 maja 2021

English
In the first quarter of this year Benefit Systems focused on ensuring the financial liquidity of the Group and expanding its offer. Therefore, a new product called MultiLife was implemented and the Zdrofit Zdrowe Miejsce facility was prepared for opening. In March there ...

28 maja 2021

Aktualności
Obiekty sportowe, w tym kluby fitness, przygotowują się do ponownego otwarcia w reżimie sanitarnym po ponad półrocznym lockdownie. Zdaniem ekspertów branża sportowo-rekreacyjna może odegrać szczególną rolę w budowaniu zdrowia publicznego – zarówno w kontekście rehabilita...

25 maja 2021

1
2